សូណាឃីតធីសេដា

  • Cedar POD Sauna Room

    បន្ទប់សូណាសេដា POD

    ស៊ីដាក្រហមខាងលិចគឺជាឈើសូដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតរបស់យើង។ ឈើសូដាសេដាមានភាពរឹងមាំទម្ងន់ស្រាលជាធម្មតាមិនរអិលឬរួញតូចតាមពេលវេលាយើងអាចរចនានិងប្តូរតាមបំណងរាងនិងទំហំណាមួយតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។